UNIWERSYTET SENIORALNY W LUBINIE

tel. 663 745 747

uniwersytet.senioralny@rcslubin.pl

facebook.com/UniwersytetSenioralnyLubin